Orgány

Obecní úřad:

 

Vladimír Vlček
starosta

Starosta je v čele Rady městyse a má funkci předsedy vlády městyse (rada má úlohu vlády, zastupitelstvo parlamentu). Městys může Radu městyse zřídit jen tehdy, má-li zastupitelstvo přesně 15 členů. V Zápech tak pravomoce a zodpovědnost Rady městyse má starosta.

Starosta jménem městyse připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městyse a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Dále zabezpečuje hospodaření městyse podle schváleného rozpočtu, plní vůči školce úkoly zřizovatele, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady obce (dále jen „komise”), jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy.

Jana Křížová          
místostarostka


Zaměstnanci obce:


Lucie Truschánová           
úřednice         

Starosta zastupuje městys navenek, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci městyse a stanoví jim plat, může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse, zabezpečuje výkon přenesené působnosti. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady městyse.

Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo městyse, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy městyse, usnesení zastupitelstva městysea rady městyse. Starosta ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti městyse, uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách.

Rostislav Richter  
místní hospodářství
Jana Nováková
knihovna
firma AVE
veřejné osvětlení
firma AVE
úklid
Školka
včetně zaměstnanců je blíže představena v části Obecní úřad /Obecní služby

 

Zastupitelstvo a jeho výbory:

 
starosta:
Vladimír Vlček
místostarostka:
Jana Křížová       
další členové zastupitelstva:
       
 
Jan Uhlíř, Pavel Mašek, Zdeněk Hrdlička, Radka Cerhová, Josef Jalovec    
 
        
předseda Jan Uhlíř                    
členové Radka Cerková, Josef Jalovec
předseda Zdeněk Hrdlička        
členové Pavel Mašek, Edita Brodňanská     
   

Dokumenty : Jednací řád zastupitelstva

 


Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo má mít 7-15 členů zvolených ve volbách městyse. Zastupitelstvo plní v městysi roli parlamentu, zatímco starosta (a rada městyse) plní úlohu vlády. Zákon o obcích upravuje zastupitelstvo městyse takto :
§ 83

(1) Člen zastupitelstva městyse je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva městyse, popřípadě zasedání jiných orgánů městyse, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů městyse a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva městyse, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech městyse mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu městyse, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán městyse.

Pravomoc zastupitelstva městyse

§ 84

(1) Zastupitelstvo městyse rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městyse (§ 35 odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

(2) Zastupitelstvu městyse je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu městyse,

b) schvalovat územní plán městyse a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou.