Z historie

Více jak 950 let dějin současné obce Zápy jsou dějinami čtyř samostatných blízce sousedních obcí: Záp, Zípců, Ostrova a Stránky. Tyto obce postupně splynuly, ves Zípce beze stopy zanikla. Dnes již jen místní názvy připomínají jejich slavnou historii - v současném názvu obce se neuplatnily a zanikly též jako tzv. sídelní jednotka.
Z historicky významných národních osobností spjatých s obcí je možné jmenovat Pavla Stránského ze Stránky (1583-1657) a Josefa Kožíška, ředitele zápské školy v letech 1895-1919.

 

Novodobé dějiny obce v datech

 • 1775 - zřízena industriální škola
 • 1826 - obec má obecního pasáka ovcí, obecní pastoušku, obecní dům, obecní lom. V obci proběhlo očkování proti neštovicím.
 • 1837 - nedaleko obce se rozložil polní tábor s 9000 vojáky
 • 1840 - obec poprvé pojišťuje obecní budovy a zakládá si účet u vrchnostenského úřadu v Brandýse
 • 1842 - bylo tak velké sucho, že „Labe dočista přestalo téci"
 • 1850 - v obcích a okolí řádí cholera, v Zápech zemřelo 21 lidí, ve Stránce dokonce vymřela celá sedmičlenná rodina.
 • 1853 - založena četnická kniha a jmenován obecní strážník (odměna 110 zl. ročně)
 • 1866 - opět epidemie cholery, vpočet obětí v Zápech není znám, ale v Brandýse zemřelo 100 osob
 • 1870 - zavedeno zajímavé řešení vymáhání dluhů od neplatičů daní. Do domu se nastěhoval voják, kterého neplatič musel ubytovat a živit tak dlouho, dokud nezaplatil.
 • 1868 - ustanoven obecní strážník (pro všechny tři obce)
 • 1870 - založen vlastenecký zpěvácký spolek Čestmír
 • 1879 - obec zakoupil starou hospodu „V koutě", kterou upravila na školu
 • 1880 - ustanoven spolek divadelních ochotníků. Dostavěna silnice podél Kabelína do Toušeně.
 • 1881 - postavena obecní šatlava (za 293 zl a 49 kr)
 • 1883 - přijat druhý strážník
 • 1886 - do dvoutřídní školy již chodí 145 dětí
 • 1888 - počet dětí se zvýšil na 201, proto byla otevřena třetí třída zápské školy a přijat další učitel
 • 1890 - založen hasičský sbor
 • 1893 - vystavěno schodiště ke kostelu
 • 1894 - dostavěna silnice ke Dřevčicím
 • 1898 - založena Vlastenecká dobročinná obec baráčníků Záp
 • 1898 - založena knihovna hasičského sboru
 • 1903 - otevřena pošta (pouze pro dopisy)
 • 1907 - hejtmanství ze zdravotních důvodů uzavřelo starý hřbitov u kostela sv. Jakuba
 • 1910 - otevřena nová škola v Zápech
 • 1911 - otevřen nový hřbitov
 • 1912 - založen Sokol Zápy
 • 1914-1918 - válka. Byli povoláni muži ve věku 18 - 50 let. Ve světové válce padlo 22 občanů Stránky, Záp i Ostrova, dalších šest zemřelo na následky války.
 • 1924 - Vděčná obec postavila padlým pomník. Autorem byl sochař Emanuel Zentner z Brandýsa nad Labem, který v poválečných letech vytvořil v okolí mnoho dalších pomníků.
 • 1938 - 15. května - byla slavnostně otevřena Sokolovna
 • 1938 - od 24. září do 2. října byla škola obsazena mobilizovanými českými vojáky
 • 1939 - od 17. března do 4 .dubna škola obsazena německými vojáky
 • 1945 - během květnového povstání postaveny na silnici v Zápech dvě barikády. Bohužel, německá armáda jela jinudy.
 • 1945 - několik rodin odjelo do pohraničí
 • 1947 - otevřena mateřská škola
 • 1948 - znárodněn bývalý Charvátův statek
 • 1949 - na základě hlasování stráneckých (v březnu) a ostrovských (v červnu) došlo v říjnu 1949 ke sjednocení Záp, Stránky a Ostrova do jednoho celku - Záp.
 • 1950 - na místě znárodněného statku a dalších založeno JZD
 • 1959 - všichni soukromě hospodařící zemědělci museli vstoupit do JZD
 • 1962 - návrh na sloučení Brandýsa a Záp
 • 1964 - 26. března sloučeny Brandýs a Zápy
 • 1976 - katastrálním územím Zápy prochází dálnice na Prahu a Mladou Boleslav
 • 1979 - návrh na zavezení kabelínského údolí odpadem z Prahy. Naštěstí se to na rozdíl od Jenštejna, kam bylo vyvezeno 1200 vlaků odpadu, nestihlo.
 • 1990 - na základě rozhodnutí občanů v místním referendu se Zápy oddělují od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. 

 

Historický vývoj jména obce ZÁPY

(lid. Zápy, do Záp, v Zápech, Zápák, nebo zápskej, ob. Zápy, do Zap, v Zapech)

 • 1052 sp. 12, Prisnin, Zapi, Dreucici (villae mon. Bolesl.)
 • 1273 (Greg. papa conf. mon. Strah.) villam de Sep, v. de Ouuechar
 • 1318 Wznata de Zap, ... M. de Zahorzie, ... J. de Ostrowa
 • 1352 - 1369 Zap
 • 1384 - c- 1405 Zapp
 • 1395 de tit. Pragen.: Zap
 • 1404 Wenceslaus de Zypow, ... Wenc. de Zep, ... Nic. de Welenye
 • 1430 Prokop ... z Jenče ... Sigmundovi z Záp, ... na Zápiech
 • 1512 dvuor v Zapiech na Stránce
 • 1543 Zapy tvrz, dv. popl., městečko
 • 1549 Tyto sú vsi náležité proboštovi kostela staroboleslavského: ves Malessow, zub k Zapom
 • 1586 Mik. Bryknar z Brukssteyna ... městečko Zapy též dvůr na Stráncze s poplužím, ...
 • dvůr Zepcze se vším k městečku Zapum prodal Rudolfovi II.
 • 1613 ml. Zapskyho z Zap a na Cztiniewsy
 • 1654 Zapy· 1788 Hft Brandeis: Zap, Zapy, Zaapa
 • 1848 Zapy· úř
 • 1854 Zápy.


V. Polák řadí jm. Zápy mezi pozůstatky předslovanské toponymie Čech a pokládá je za jmého illyrské tradované pak Kelty a Germány. Spojuje je s illyr. jm. "Sapua" a připouští, že "etymologický instinkt mohl spojiti toto slovo i s tvarem, jehož korelát máme ve staroslov. vz nezaapo "repente", nezaapno "subito", tedy "náhle".

Tato slova vykádá M. Vasmer etym. ze starorus. zapa, zaapa s významem "očekávání, naděje, "neočekávaně, náhle" .

Je možno uvést rus. rostlinný název zap, zapnik, zap´ja trava (Phlomis tub.), rus. zjapať z plna hrdla křičet, čes. zípati, sloven. ziapať, = řváti.