Jednací řád Zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse Zápy se usneslo podle §96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

§ 1 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva městyse upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo městyse v mezích zákona.

§ 2 Pravomoci zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse rozhoduje o všech otázkách uvedených v §84 a v §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 Svolání zasedání zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Starosta svolává zasedání zastupitelstva městyse nejpozději do 10 dnů přede dnem jeho jednání a zpravidla je řídí. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva městyse, hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva městyse nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena úřadu městyse. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva městyse jak je výše uvedeno, svolá jeho zasedání místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva městyse.

§ 4 Příprava zasedání zastupitelstva městyse

1) Přípravu zasedání zastupitelstva městyse organizuje starosta, případně místostarosta, nebo jiný pověřený člen zastupitelstva městyse podle programu stanoveného starostou, přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

2) Návrhy členů zastupitelstva městyse a výborů se předkládají podle obsahu bud' ústně na jednání zastupitelstva městyse nebo písemně.

3) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva městyse komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

4) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva městyse informuje  úřad městyse veřejnost alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva městyse, a to na úřední desce úřadu městyse; kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, popř.též jiným vhodným způsobem).

§ 5 Účast členů zastupitelstva městyse na zasedání

1) Členové zastupitelstva městyse jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva městyse, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6 Program zasedání

1) Na zasedání zastupitelstva městyse může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích(přednesených v průběhu zasedání), s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo městyse souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo městyse hlasováním.

2) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva městyse (výbor), projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva městyse. Nevyhoví-li zastupitelstvo městyse, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo městyse.

§ 7 Průběh jednání zastupitelstva městyse

1) Jednání zastupitelstva městyse řídí zpravidla starosta nebo zvolený předsedající.

2) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městyse, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva městyse. Do15 dnů se koná náhradní zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva městyse bylo rádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, řídí hlasování o schválení programu zasedání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Navrhne složení a řídí hlasování při následné volbě návrhové komise a dvou členů zastupitelstva městyse za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo městyse po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího zasedání je při jednání zastupitelstva městyse uložen k nahlédnutí na Úřadu městyse.

6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva městyse písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva městyse, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

8) Zastupitelstvo městyse může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva městyse a občané přihlásit jenom do konce rozpravy. Slovo uděluje předsedající.

10) Vyjadřovat se k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva městyse má právo každý občan městyse, ale i fyzická osoba vlastnící na území městyse nemovitost, starší 18 let. Toto platí i pro cizí státní občany hlášené v městysi k trvalému pobytu. Uvedeným občanům musí být uděleno slovo vždy.

11) Zastupitelstvo městyse se usnáší na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
 

 • nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
 • doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut)
 • technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva městyse, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8 Příprava usnesení zastupitelstva městyse

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu městyse ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva městyse (případně i občanů).

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kont městyse předkládá návrhová komise.

3) Usnesením zastupitelstva městyse se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva, úřadu městyse a výborům.

§ 9 Hlasování

1) Zastupitelstvo městyse je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva městyse hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo městyse nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo městyse na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva městyse, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva městysee přeruší.Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva městyse, přednese upravený návrh a dá oněm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

6) Nepřijme-li zastupitelstvo městyse navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usneseni.

7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo městyse. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pronávrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městyse.

8) Usnesení zastupitelstva městyse podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.

9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva městyse se provádí:
a) vždy vyvěšením na úřední desce  úřadu Městyse
b) případně
zveřejněním na www stránce městyse
zveřejněním v místním tisku
jinou zákonem stanovenou formou

§ 10 Dotazy členů zastupitelstva městyse

1) Členové zastupitelstva městyse mají právo: vznášet dotazy, připomínky a podněty na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které městys zřídila, nebo zástupce městyse v orgánech právnických osob, které městys založila a požadovat od nich odpověď požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva městyse. Odpověď a informace budou poskytnuty, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění

2) Odpověď dotazovaný poskytne bezodkladně. Připomínky a podněty, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví dotazovaný písemně, nejdéle do 30 dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva městyse na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo městyse.

4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva městyse se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u úřadu městyse.

§ 11 Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva městyse, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12 Ukončení zasedání zastupitelstva městyse

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva městyse pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména došlo-li ke skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech se zasedání svolá znovu do 15 dnů způsobem uvedeným v §3 jednacího řádu.

§ 13 Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva městyse

1) O průběhu jednání zastupitelstva městyse se pořizuje zápis. Úřad městyse vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3) V zápisu se uvádí:

 • den a místo jednání
 • počet přítomných členů zastupitelstva městyse
 • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
 • hodina zahájení a ukončení
 • doba přerušení
 • jména určených ověřovatelů zápisu
 • program jednání
 • průběh rozpravy se jmény řečníků
 • podané návrhy
 • průběh a výsledek hlasování
 • podané dotazy a návrhy
 • schválené znění usnesení
 • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva městyse měly stát součástí zápisu.

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva městyse a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí. Ukládací lhůta pro zápis je 5 let. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu státnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena zastupitelstva městyse proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva městyse.

6) Z průběhu jednání zastupitelstva městyse může být pořízem audio případně audiovizuální záznam pouze se souhlasem zastupitelstva městyse, které se rovněž vyjadřuje k podmínkám a účelům jeho použití.

§ 14 Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta učiní nezbytná organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva městyse.

2) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse provádí kontrolní výbor. O výsledku kontroly plnění usnesení informuje předseda kontrolního výboru zastupitelstvo městyse formou zápisu z jeho kontroly. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta (rada městyse) a informuje pololetně zasedání zastupitelstva městyse.

§ 15 Schvalovací doložka

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo městyse Zápy na svém zasedání dne 7. l .2003